אודות המועצה

המועצה הכלכלית לפיתוח המגזר הערבי (ע.ר.):  הינה עמותה רשומה ברשם העמותות. המועצה התאגדה במטרה לקדם פתרונות לבעיות הכלכליות שסובל מהן המגזר הערבי הישראלי. החל משלב הבדיקה, מציאת פתרונות ועד לבניית מנגנונים ליישום הפתרון האידיאלי.

המועצה היא מקום מפגש של ערבים ויהודים ששואפים לתרום מזמנם ומהידע שלהם למען שיפור מעמדה של האוכלוסייה הערבית בארץ.

חזון המועצה הכלכלית : "מדינה אחת – כלכלה אחת".
פיתוח כלכלת המגזר הערבי, שילוב מלא של האוכלוסייה הערבית בכלכלה הלאומית, צמצום העוני וצמצום הפערים הכלכליים והחברתיים בין שתי האוכלוסיות, הידוק הקשרים הכלכליים בין מדינות ערב לבין המגזר הערבי.

הקוד האתי : שקיפות הינו הקוד האתי העליון של המועצה, ומשכך בחרה המועצה בפירמת ברייטמן, אלמגור זוהר Deloitte, ברואי החשבון המבקרים שלה.